Hakkakul Logo Beyaz

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE KONUSU İŞİN İCRASI İDARENİN YÜKLENİCİYE VERECEĞİ İŞE BAŞLAMA TALİMATI İLE BAŞLAR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-218

“İdare tarafından yapılan zeyilname ile ihale tarihinin 9 gün (ilk ihale tarihi:27.07.2021) ötelenerek 05.08.2021 tarihine alındığı, ihale dokümanında işe başlama tarihinin ise 29.08.2021 ve işin tamamlanma tarihinin 31.12.2022 şeklinde olduğu görülmektedir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde işe başlama tarihinin, hizmet alımı ihalelerinde, ihale konusu işin icrasının idarenin yükleniciye vereceği işe başlama talimatı ile başlayacağı belirtilmiştir.

 

Teknik Şartname’de “Yüklenici firma idarece kendisine gösterilen yerde; Sağlık Bakanlığı 2005/167 sayılı genelge kapsamında bahsi geçen Kemoterapi ilaçlarının maksimum güvenlik içinde hazırlanması ve “Antineoplastik İlaç Hazırlama Merkezi” kriterlerine uygun fiziki düzenlemeleri hastane idaresinin göstereceği yere kurmakla yükümlüdür. Temiz oda, biyolojik güvenlik kabini, uygulama ve diğer çalışma alanlarında asgari koşulları sağlayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde de “yüklenici” ifadesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemelerde yer alan yüklenici ifadesinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın idare tarafından gösterilen yerde temiz odayı kurmakla yükümlü olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalardan sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtildiği hallerde, yeterlik değerlendirmesi, tekliflerden aşırı düşük olanların sorgulanması ve açıklama istenmesi, tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerin 10 gün içerisinde şikayette bulunma hakkı ve idarenin bu şikayete 10 gün içinde cevap verme zorunluluğu ile 10 günlük itirazen şikayet ve Kurumun 20 günlük inceleme süresi ihale sürecinin uzamasına sebep olabildiği ve bu süreler önceden tam olarak öngörülemediği için de sözleşmenin imzalanması ve dolayısıyla işin başlaması planlanan tarihten daha ileri bir tarihte gerçekleşebildiği, bu çerçevede, süreklilik arz eden hizmet alımı ihalesine ait sözleşme tasarısında işe başlama ve iş bitirme tarihlerinin kesin olarak belirtilmesine rağmen ihale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, iş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca kamu ihalelerinde ihale süreci, ihale yetkilisinden onay alınması ile başlayıp sözleşmenin imzalanması ile sona ermektedir. Bu itibarla idareler ihale konusu işin süresini belirleyerek işin başlangıç ve bitiş sürelerini ihale dokümanında düzenlemektedir. İdare tarafından başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işe başlama tarihi ile işin bitirilme tarihinin net bir şekilde belirtildiği, ancak yukarıda yer verilen Tebliğ açıklamalarına göre işin başlama süresinin uzayabileceği, bu açıdan ihale sürecinin tamamlanıp sözleşmenin süresinde imzalanmaması durumunda idarelerin buna göre işlem yapabilecekleri anlaşılmıştır.

 

Aynı zamanda idare tarafından düzenlenen Teknik Şartname’de, başvuru sahibinin iddiasında yer alan temiz odanın ihale üzerinde bırakılarak sözleşme imzalanan yüklenici firma tarafından idarenin gösterdiği yerde kurulacağının düzenlendiği, bu bağlamda idare tarafından yer gösterilmeden ve işe başlamadan önce temiz odanın kurulması gerektiğine yönelik bir düzenlemenin de bulunmadığı, dolayısıyla temiz oda kurulum işlemlerinin sözleşme yürütülmesi sürecinin bir parçası olarak düzenlendiği anlaşıldığından, işe başlama süresinin uzatılmasına gerek bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”