Hakkakul Logo Beyaz

İHALE DOKÜMANINDA BELİRLENEN MADDİ VEYA TEKNİK HATALARIN VEYA EKSİKLİKLERİN İLANDA DA BULUNMASI HALİNDE İHALE SÜRECİNE DEVAM EDİLEBİLMESİ İÇİN DÜZELTME İLANININ YAPILMASI ZORUNLUDUR

Karar No : 2022/UH.II-1605

Karar Tarihi : 13.12.2022

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 26

“Yapılan incelemede başvuruya konu ihaleye ait İhale İlanı’nın 11.10.2022 tarihinde yayımlandığı, 07.11.2022 tarihinde zeyilname düzenlenerek EKAP üzerinden aynı tarihte istekli olabileceklere bildirildiği; söz konusu zeyilname ile İdari Şartname ve Teknik Şartname’de değişiklikler yapıldığı, 09.11.2022 olan ihale tarihinin de 18.11.2022 tarihine ertelendiği tespit edilmiştir.

Zeyilname ile yapılan değişikliklerde itirazen şikayete konu edilen İdari Şartname’nin 7.5.3 maddesinde yer alan, ihaleye katılabilmek için gereken yeterlik belgelerinin yeterlik kriteri olmaktan çıkarıldığı, dolayısıyla anılan değişikliğin yeterlik kriterlerine doğrudan etki eden esaslı unsurlar barındırdığı, değiştirilen düzenlemenin İhale İlanı’nın 4.3.3’üncü maddesinde yer aldığı anlaşılmakla birlikte, yapılan değişiklik için düzeltme ilanı yapılmadığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemeler neticesinde İhale İlanı’nda ve İdari Şartname’de yer alan düzenlemenin ihale sürecine etki eden esaslı bir unsur barındırdığı, anılan düzenlemenin idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”