Hakkakul Logo Beyaz

İHALE KAPSAMINDA YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN BİR BELGE ÜZERİNDEN İDARE TARAFINDAN SONRADAN DEĞERLENDİRMEDE BULUNULMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1053

“Yapılan incelemede ihale komisyonu tarafından yapılacak olan yeterlik değerlendirmesinin, ihale dokümanında nitelikleri belirtilmiş olan yeterlik belgeleri üzerinden yapılacağı, ihale dokümanı içerisinde yeterlik belgesi olarak belirlenmemiş bir belge esas alınarak teklif değerlendirilmesi işleminin gerçekleştirilemeyeceği, yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde belirtilmesinin zorunlu olduğu, anılan Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı, ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen bir belge/kriter (Teknik Şartname’deki özelliklerin karşılanıp karşılanmadığı) üzerinden idare tarafından sonradan değerlendirmede bulunulmasının … mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine aykırılık oluşturduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte idare tarafından başvuruya konu ihale sürecinde yukarıda anılan teknik özelliklerin isteklilerce karşılanıp karşılanmadığına yönelik bir tespitin yapılmasının ve yeterlik kriteri olarak değerlendirilmesinin ihalenin gelinen aşamasında mevcut ihale dokümanı düzenlemeleri ile mümkün bulunmamakla birlikte Teknik Şartname’de yer alan tüm özellikleri karşılayan araçların sözleşmeyi imzalayacak olan yüklenici tarafından sözleşme süresince temin edilmesi zorunlu olduğu açıktır.

 

Bu itibarla, kesinleşmiş ihale dokümanı dikkate alındığında araçların teknik özelliklerinin uygunluğunun İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi sebebiyle sözleşme aşamasında değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin teklifinin idarenin belirlemiş olduğu gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”