Hakkakul Logo Beyaz

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle şikayet ve itirazen şikayet yoluna gidilebilme şartları geniş yorumlanmalıdır.

Karar No : 2014/2039

Karar Tarihi : 20.02.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 55, 56

(Ankara 17. İdare Mahkemesi)

Dava konusu işlemin, davacının itirazen şikayet başvurusunun esas yönünden reddine ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulması istemine ilişkin olarak; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.

Dava konusu işlemin, davacının itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmına gelince;

4734 sayılı Kanun ve yukarıda anılan yönetmelik hükümleri yarınca, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday, istekli veya istekli olabilecekler şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceklerinden, ihaleye teklif veren davacı da, gerek 4734 sayılı Kanun ve gerekse ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca istekli statüsünde olduğundan, dava konusu ihalenin üzerinde kalıp kalmadığına bakılmaksızın uyuşmazlığa konu ihaleye yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecektir.

Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihaleye katılan ve istekli konumunda bulunan davacı şirktin itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, davacı şirketin hak kaybına, zarara veya zarara uğrama ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle başvurusunun ehliyet yönünden reddinde dolayısıyla dava konusu işlemin davacının itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.