Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİLERİN İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKACAK TÜM GİDERLERİ HESABA KATARAK TEKLİF FİYATLARINI OLUŞTURMALARI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-1137

“Teknik Şartname’nin … 5.26’ncı maddesinden havalimanlarında görevlendirilecek personelin havalimanı giriş kartlarının sözleşme süresi içerisinde her yıl için DHMİ havalimanı giriş kartları ücret tarifesine göre bedeli karşılığında verileceği, söz konusu bedelin yüklenici tarafından ödeneceği, giriş kart ücretlerinin yüklenici tarafından teklif fiyatına dahil edilerek fiyat teklifi verileceği anlaşılmaktadır.

 

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından söz konusu gider kalemi için ayrı satır açılmadığı ve söz konusu gider kalemine ilişkin fiyat farkı verileceği yönünde düzenlemeye yer verilmediği iddia edilmekteyse de işin gerçekleştirilmesi esnasında ortaya çıkacak tüm giderler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının söz konusu olmadığı, isteklilerin ihale dokümanı kapsamında ortaya çıkacak tüm giderleri hesaba katarak teklif fiyatlarını oluşturmaları gerektiği, öte yandan söz konusu gider için fiyat farkı öngörülmesinin zorunlu olmadığı, isteklilerin basiretli birer tacir olarak olası artışları hesap etmek suretiyle teklif fiyatlarını hazırlamaları gerektiği anlaşılmış olup yapılan tespitler çerçevesinde idarece yer verilen bahse konu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil etmediği düşünüldüğünden başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.”