Hakkakul Logo Beyaz

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURU DİLEKÇESİYLE BİRLİKTE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERİN EKSİKSİZ OLARAK SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 12.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-55

“…Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesi ekinde başvuru sahibini temsile yetkili olduğu anlaşılan kişiye ait imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin eklenmediği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksiklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 29.12.2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 30.12.2021 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin bitimini takip eden ilk iş günü olan 10.01.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin birinci ve ikinci iddialarının ihale dokümanının ihale ilanına yansıyan düzenlemelerine ilişkin olduğu, ihale ilanının ise 19.11.2021 tarihinde yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede başvuru sahibi tarafından, 19.11.2021 tarihini takip eden 10 gün içinde bu iddialara yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 29.12.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla anılan iddialara yönelik idareye şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı sonucuna varılmıştır…”