Hakkakul Logo Beyaz

TEKLİF MEKTUBUNDA BEDELE İLİŞKİN YAPILAN HARF HATASININ TEKLİF EDİLEN BEDELİ ANLAŞILMAZ KILMADIĞI VE FİYATA İLİŞKİN TEREDDÜTE YOL AÇMADIĞI SÜRECE BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1044

“Başvuru sahibi E… A.Ş.ne ait birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunda teklif tutarının rakam ile “4.512.440,00 TL”, yazı ile “DÖRT MİLYON BEŞYÜZ ONİKİ BİN GÖRTYÜZ KIRK TÜRK LİRASI” olarak yazıldığı, teklif edilen bedel yazı ile yazılırken “DÖRTYÜZ” yerine “GÖRTYÜZ” yazılmak suretiyle kelimede yer alması gereken “D” harfinin yerine “G” harfinin yazıldığı görülmüştür.

 

Teklif mektubunda bulunan teklif bedelinin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması hususunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde ve İdari Şartnamenin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde teklif mektuplarının taşıması zorunlu unsurlarından olduğu belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibine ait birim fiyat teklif mektubunun incelenmesi neticesinde teklif edilen tutarın rakamla “4.512.440,00 TL” olduğu ve yazıyla yazılan kısmında ise “DÖRT MİLYON BEŞYÜZ ONİKİ BİN GÖRTYÜZ KIRK TÜRK LİRASI” olarak yazıldığı, “DÖRTYÜZ” yerine “GÖRTYÜZ” yazıldığı, “GÖRT kelimesinin “DÖRT” olarak anlaşılabileceği, “GÖRT” diye bir sayının da bulunmadığı, bedele ilişkin olarak yazılan harf hatasının teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı, teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan gider kalemlerinin toplamının da “4.512.440,00 TL” olarak yazıldığı görülmüştür.

 

Teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmayan ifadeden dolayı başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki işlemin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”