Hakkakul Logo Beyaz

TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK HİZMET ALIMLARINDA PUAN BİRİMİ ÜZERİNDEN SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN İŞLERDE BİR HİZMETİN PUANININ ARTIRILMASINDAN VEYA AZALTILMASINDAN KAYNAKLANAN FİYAT DEĞİŞİMLERİ İÇİN FİYAT FARKI HESAPLANAMAZ

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1078

“… 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinin onbirinci fıkrasından teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında puan birimi üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde bir hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamayacağı, bu kapsamda herhangi bir tetkikin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan SUT puanında değişiklik olması durumunda güncel tarihteki SUT puanı üzerinden hesaplama yapılamayacağı ve buna bağlı olarak fiyat farkının hesap edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan değerlendirmede, Sözleşme Tasarı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde yer alan “İhale tarihi itibari ile SUT’ta yer alan SUT kodu ve SUT puanlarında sözleşmenin uygulanması süresince değişiklik olması durumunda; güncel SUT kodu ve SUT puanları baz alınarak, sözleşmede yer alan birim fiyatlar esas alınacak ve güncel SUT kodu ve güncel SUT puanlarından ödeme yapılacaktır.” şeklinde ifade edilen düzenlemenin fiyat farkının hesap edilebilmesine ilişkin bir düzenleme olduğu, bu itibarla söz konusu düzenlemelerin İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan ve fiyat farkının hesaplanamayacağına ilişkin düzenlemeye ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “Uygulama esasları” başlıklı 7’nci maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan hükme aykırılık teşkil ettiği dikkate alındığında, başvuru sahibi iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”