Hakkakul Logo Beyaz

Vekaletnamedeki eksikliğin internet sitesinden ilan edilmesi yoluyla gerçekleştirilen bir tebligat şekli usule uygun olmadığından yasal sürüler işlemez.

Karar No : 2015/1209

Karar Tarihi : 26.03.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 65

(Danıştay 13. Dairesi)

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Avukatlık Kanunu ile getirilen düzenleme uyarınca, hukuken mevcut olan bir vekâletnameye dayalı olarak ilgili merci önünde işlem yapılabilmesinin pul yapıştırılması şartına bağlı kılındığı, söz konusu eksikliğin ilgiliye verilecek 10 günlük süre içerisinde tamamlanmaması durumunda vekâletnamenin işleme konulmayacağı, ancak bu şartın yokluğunun vekâletnamenin varlığım ortadan kaldırıldığı bir sonuç doğurmasının öngörülmediği, ilgiliye verilen sürenin usulüne uygun bir tebligatın yapılması ile başlayacağı, 4734 sayılı Kanun'da bildirim ve tebligat esaslarının düzenlendiği, bu düzenleme içerisinde internet sitesinden ilan yoluyla tebligat yapılabileceğine ilişkin bir kuralın yer almadığı, baro pulu eksikliğinin tamamlanması için 65. maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tebligat yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65. maddesinde, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatların ne şekilde olacağının belirtildiği, web sayfasında ilan suretiyle tebligat usulünün öngörülmediği, vekâletnamelerdeki eksikliğin giderilmesi için Kanun'da öngörülen tebligat usulleri haricinde web sitesinde ilan edilerek bildirim yapılamayacağı, bu hâliyle usule uygun bir tebligatın varlığından söz edilemeyeceği, Kanuna uygun yapılmayan bildirimden hareketle iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığından bahisle başvurunun uygun bulunmadığı yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.