Hakkakul Logo Beyaz

YAPILAN BAŞVURUNUN İHALENİN İPTALİ İŞLEMİNE KARŞI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ESASINA YÖNELİK İNCELEME YAPILMAKSIZIN BAŞVURU HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE GEREK BULUNMADIĞI YÖNÜNDE KARAR VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA HUKUKA UYGUNLUK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 10.08.2022

KARAR NO: 2022/MK-267

“… 4734 sayılı Kanun …. uyarınca, Kamu İhale Kurulunun, ihale işlem ve kararlarını mevzuata uygunluk açısından inceleyerek, anılan Kanun’un 54. maddesinde belirtilen hallerde belirtilen kararlardan birini almakla yükümlü bulunduğu; itirazen şikâyet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulunun hangi hallerde hangi kararları alacağının Kanun ile tahdidi bir biçimde sayıldığı, bunlar arasında karar verilmesine yer olmadığı şeklinde bir karar türüne yer verilmediği dikkate alındığında, davacı şirket tarafından Kuruma yapılan başvurunun, ihalenin iptal edildiği, ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve davacı şirket tarafından yapılan başvurunun ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun esasına yönelik inceleme yapılmaksızın başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmadığı yönünde karar verilmesine ilişkin Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 11/09/2018 tarihli E.2018/2142, K.2018/2381 sayılı ilk derece mahkemesinin kararının onanmasına ilişkin kararı da bu yöndedir…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

İlgili Kurul Kararı: 2022/UH.I-614