Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN FİYAT TEKLİFİ ALINMAK SURETİYLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA BULUNULMASI HALİNDE ALINAN FİYAT TEKLİFLERİNİN ÜZERİNDE TEKLİF VEREN FİRMAYA AİT KAŞE/MÜHÜR VE İMZA BULUNMUYORSA TEKLİF REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-696

“Başvuru sahibi isteklinin iddiaları çerçevesinde T… A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde tespit edilen aykırılıklara aşağıda yer verilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 ve 26 sıra numaralı iş kalemlerinde belirtilen giderleri açıklamak için MTI T… – T… A…’den alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu, bu fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, ancak söz konusu fiyat teklifleri üzerinde meslek mensubu kaşe ve imzası dışında farklı bir kaşe/mühür ve imzanın bulunmadığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 23 sıra numaralı iş kaleminde belirtilen giderleri açıklamak için RL T…Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, bu fiyat teklifinin meslek mensubu tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği, ancak söz konusu fiyat teklifi üzerinde meslek mensubu kaşe ve imzası dışında farklı bir kaşe/mühür ve imzanın bulunmadığı görülmüştür.

 

Bu itibarla anılan istekli tarafından idarece önemli teklif bileşeni olarak açıklanması talep edilen ve birim fiyat teklif cetvelinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26 sıra numaralı iş kalemlerinde belirtilen giderlere ilişkin olarak üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulduğu, ancak söz konusu giderlere ilişkin olarak alınan fiyat tekliflerinin üzerinde teklif veren firmaya ait kaşe/mühür ve imzanın bulunmadığı, dolayısıyla bu tekliflerin ilgili firma tarafından verilip verilmediğinin anlaşılmadığı, anılan belgelerin kamu ihale mevzuatı uyarınca açıklama kapsamında kullanılmasına imkan bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”