Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASININ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ’NE UYGUN OLMADIĞI DURUMDA TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-856

“… başvuru sahibinin malzeme giderleri için sunduğu fiyat teklifi üzerindeki ibare maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak sunulan fiyat teklifine ilişkin olduğundan, ekinde bu beyana uygun şekilde maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) sunulması gerektiği, dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri gereği fiyat teklifi ile birlikte sunulması zorunlu olan tutanağın sunulmadığı anlaşılmıştır. Açıklama kapsamında sunulan satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) dayanak olarak dikkate alınabilmesi için ise anılan tutanağı esas alan fiyat teklifinin sunulması gerektiği, malzeme giderleri için sunulan başkaca bir fiyat teklifi bulunmadığından söz konusu satış tutarı tespit tutanağının da (Ek-O.6) tek başına dikkate alınamayacağı, bu nedenlerle yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara uygun olmadığı, idarenin başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasını uygun bulmamama gerekçesinin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibi tarafından “Ot ve çevre temizliği” iş kaleminin malzeme giderleri için yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşıldığından, bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”