Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

EKAP’A KAYDEDİLEN BİLGİLER HK.

KARAR NO : EKAP’A KAYDEDİLEN BİLGİLER EKSİKSİZ, DOĞRU VE GÜNCEL OLMALIDIR

KARAR NO : 2023/UY.I-42

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Başvuruya konu ihalenin 10.10.2022 tarihinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve Hes Dairesi Başkanlığı tarafından e-ihale olarak gerçekleştirilen “Kınık-Karadere Barajı” yapım işi olduğu, ihalede 123 adet ihale dokümanı indirildiği ve 55 istekli tarafından teklif sunulduğu, 15.11.2022 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile ihalenin I.. Grup İnş. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, A… Yapı Mühendislik İnşaat Turizm Makina Taahhüt Tic. A.Ş.-Ş… İnşaat ve Turizm Taahhüt Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihaleye teklif veren tüzel kişi isteklilerin, yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin idare tarafından EKAP’tan alınacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi M… İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” başlıklı satırında tüzel kişiliğin ortaklarının E… Y…  (%51) ve A… P… (%49) olduğu, yöneticilerinin de aynı kişiler olduğuna ilişkin beyanın bulunduğu, idare tarafından M… İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye yönelik olarak 12.10.2022 tarihinde EKAP üzerinden ticaret sicil bilgileri sorgulamasının gerçekleştirildiği, söz konusu ticaret sicili bilgilerinin sorgulanması sonucunda anılan isteklinin yöneticilerinin E… Y… ve A… P… olduğu bilgisinin teyit edildiği,

 

İdare tarafından 12.10.2022 tarihinde tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin olarak yapılan sorgulama neticesinde, şirket ortağı E… Y…’e ve A… P…’a ait ortaklık oranını gösteren pay defterlerinin ve 11.03.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararının EKAP’a yüklendiği bilgilerine ulaşıldığı, söz konusu yönetim kurulu kararında toplantı gündeminin “Yönetim Kurulu Yetki ve Temsil İlzam”  olarak ifade edildiği, karar içeriğinde özetle A… P…’ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu başkanlığına,  E… Y…’in aynı süre ile yönetim kurulu başkan yardımcılığına atanmasına ve münferiden şirketi temsile yetkilendirildikleri hususlarının yer aldığı, her iki ortağın pay defterinde belirtilen şirket sermayesindeki payına diğer bir ifade ile ortaklık oranına yönelik bir karar veya bilgi yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP’a kaydı ile ilgili olarak; tüzel kişilerde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca pay sahibi birden fazla olan anonim şirketlerde ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, ortaklığı oluşturan kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yüklenmesi gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nde EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcilerine; tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda tüzel kişiliği temsile yetkili yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgileri EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncellemelerinin zorunlu olduğu, bu kişilerin tüzel kişi olması halinde yönetimdeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelere/kuruculara ilişkin kayıt kapsamında ticaret sicil verilerinin esas alınacağı, ayrıca anonim şirketlerde (tek ortaklı şirketler hariç) ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının taranarak EKAP’a yükleneceği, bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerektiği, EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin ise sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesinin zorunlu olduğu hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, idare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin sorumluluğun isteklilerde olduğu, başvuru sahibi tarafından pay defterine dayanak yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının EKAP’a yüklenmediği anlaşıldığından idarece, anılan isteklinin teklifinin “yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ortaklık oranlarına ilişkin EKAP’a yüklenen ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarında tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan başvuru sahibi tarafından bahse konu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmekle birlikte, mevcut durumda ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterine dayanak yönetim kurulu kararına ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmediği, dolayısıyla belge eksikliğinin söz konusu olduğu ve bilgi eksikliğinden söz edilemeyeceği anlaşıldığından iddianın bu yönüyle de yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”