Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSURLAR HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN FİYAT DIŞI UNSURLARA İLİŞKİN PUANLAMA YAPILIRKEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA YER ALMAYAN BELGELER KULLANILAMAZ

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-248

“İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde Teknik Değer Nitelik Puanı’na ilişkin ayrıntıların ihale dokümanı ekinde yer alan Fiyat Dışı Unsur Ayrıntıları belgesinde yer aldığı belirtilmiştir. Söz konusu belgede yeterlik için sunulan belge dışında sunulan iş deneyim belgesinin puanlamada dikkate alınacağının açık bir şekilde belirtildiği, başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen iş deneyimine ilişkin diploma ve İş Deneyim Belgesi’nin İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarıca iş deneyimine ilişkin yeterliğin sağlanabilmesi için sunulmuş olduğu, Fiyat Dışı Unsur Ayrıntıları belgesinde yeterlilik için sunulan iş deneyim belgelerinin puanlamada kullanılmayacağının belirtildiği, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 27.12.2021 tarihinde alındığı ve söz konusu hususa ilişkin itiraz edilmediği, ihale dokümanının kesinleştiği, Fiyat Dışı Unsur Ayrıntıları belgesinde yer alan düzenleme uyarınca idare tarafından fiyat dışı unsurlara ilişkin puanlama yapılırken yeterlik bilgileri tablosunda yer almayan belgelerin kullanılamayacağı, dolayısıyla EKAP’a kayıtlı olduğu beyan edilen diğer iş deneyim belgelerinin de Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda yer almaması nedeniyle idare tarafından bu belgelere ilişkin puanlama yapılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”