Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

FİYAT DIŞI UNSURLARA İLİŞKİN PUANLAMA HK.

KARAR: FİYAT DIŞI UNSURLARA İLİŞKİN PUANLAMA YAPILIRKEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLMEYEN BELGELER KULLANILAMAZ

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-362

“… isteklilerin elektronik teklif hazırlama sürecinde EKAP üzerinden fiyat dışı unsur kriterine ilişkin “var” seçimini yapması ve fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiği; dolayısıyla idare tarafından fiyat dışı unsurlara ilişkin puanlama yapılırken yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen belgelerin kullanılamayacağı; Fiyat Dışı Unsurlara İlişkin Gerekçeli Açıklama Belgesi düzenlemelerinden fiyat dışı unsur puanlamasında teknik değer nitelik puanı alabilmek için yeterlik için sunulan belge dışında sunulan belgenin içeriğinin düzenlendiği, bu şekildeki düzenlemeden yeterlik için ayrı, teknik değer nitelik puanı alabilmek için ayrı iş deneyim belgeleri sunulması gerektiğinin açıkça anlaşılabildiği; bu yöndeki düzenlemenin dokümana itiraz niteliğinde bir başvuruya da konu olmadığı; ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği; iddiaya ilişkin değerlendirmenin bu veriler doğrultusunda yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunun 04.01.2022 tarihli kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Ö… Ltd. Şti.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi H… Ltd. Şti.nin Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) olarak 3 puan aldığının belirtildiği ve bu isteklilerin EKAP üzerinden fiyat dışı unsur kriterine ilişkin “var” seçimini yaptığı ve yeterlik bilgileri tablolarında yeterlik için sunulan iş deneyim belgesi dışında belge beyan etmiş oldukları; ancak başvuru sahibi B… Limited Şirketi’nin Teknik Değer Nitelik Puanı alamadığının belirtildiği ve başvuru sahibi isteklinin EKAP üzerinden fiyat dışı unsur kriterine ilişkin “var” seçimini yapmadığı ve yeterlik bilgileri tablosunda Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında EKAP’a kayıtlı olan bir adet iş deneyim belgesi dışında belge beyan edilmediği görülmüştür.  

 

Yukarıda yer verilen tespitler gereğince, başvuru sahibi istekli tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen iş deneyim belgesinin, İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi uyarıca iş deneyimine ilişkin yeterliğin sağlanabilmesi için beyan edildiği; fiyat dışı unsur puanlaması için yeterlik için beyan edilen belge dışında iş deneyim belgesi beyan edilmediği; ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca yeterlik için beyan edilen iş deneyim belgesinin fiyat dışı unsur değerlendirmesinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı ve yine başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde EKAP’a kayıtlı olduğunu belirttiği diğer iş deneyim belgelerinin de Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilmemesi nedeniyle idare tarafından bu belgelere ilişkin puanlama yapılamayacağı değerlendirildiğinden idarece yapılan işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”