Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÜZERİNDE “4734 SAYILI KANUN’UN 34 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA, BU TEMİNAT MEKTUBU HER NE SURETLE OLURSA OLSUN HACZEDİLEMEZ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULAMAZ.” İBARESİNİN YER ALMAMASI ESASA ETKİ ETMEZ

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-890

“Başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunun 17.06.2022 tarih ve U2022061700164 sayılı olduğu, Ş… T.A.Ş. Ellialtılar şubesi tarafından düzenlendiği, söz konusu geçici teminat mektubu üzerinde “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin yer almadığı görülmüştür.

 mevzuat hükümlerinden ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, tedavüldeki Türk Parası, teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak kabul edilecek değerler olduğu, teminatların teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebileceği, her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı ve ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde yer alan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı”na dair hükmün geçici teminat mektubu standart formuna 20.10.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, bahse konu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, bu düzenlemeye konu ibarenin 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan bir amir hüküm olduğu, anılan ibarenin başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunda bulunmamasının esasa etkili olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, A… A…’ın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”