Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNDAKİ HÜKÜM HK.

KARAR: “HER NE SURETLE OLURSA OLSUN, İDARECE ALINAN TEMİNATLARIN HACZEDİLEMEYECEĞİ VE ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULAMAYACAĞI”NA DAİR HÜKMÜN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNDA BULUNMAMASI ESASA ETKİ ETMEZ

KARAR TARİHİ: 23.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-406

4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde yer alan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı”na dair hükmün geçici teminat mektubu standart formuna 20.10.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, bahse konu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, bu düzenlemeye konu ibarenin 4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan bir amir hüküm olduğu, anılan ibarenin başvuru sahibi tarafından sunulan geçici teminat mektubunda bulunmamasının esasa etkili olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”