Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNA İLİŞKİN BİLGİLER HK.

KARAR : KURULUŞLARDAN ALINAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNA KURULUŞ TARAFINDAN AYIRT EDİCİ BİR NUMARA VERİLEREK MEKTUBA İLİŞKİN BİLGİLERİN EKAP’A AKTARILMASI DURUMUNDA, DÜZENLENEN MEKTUPLARIN STANDART FORMA UYGUN OLARAK ALINDIĞI KABUL EDİLİR

KARAR NO : 2023/UY.I-35

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 33

“… ihale dokümanının bahsi geçen düzenlemeleri uyarınca geçici teminat mektuplarının, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik ortamda düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerektiği, mektuba ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği, söz konusu düzenlemelere uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının ise geçerli kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.

 

Diğer taraftan ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı hükme bağlanmış olup, isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri ve teminatın geçerlilik tarihinin 17.03.2023 tarihinden önceki bir tarih olmaması gerektiği düzenlenmiştir.

 

mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ile yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu ihalenin yeterlik bilgileri tablosu sunulan ve tekliflerin elektronik ortamda alınan bir ihale olduğu, geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, geçici teminat mektubuna ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin yeterli olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu ayırt edici numaranın beyan edildiği, bu çerçevede, bilgileri beyan edilen geçici teminat mektubunun elektronik ortamda düzenlendiği, Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınan geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması durumunda, düzenlenen mektupların standart forma uygun olarak alındığının kabul edildiği, bu bakımdan söz konusu geçici teminat mektubunun standart forma uygun olarak hazırlandığının kabulü gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin “…geçici teminat mektubu ve/veya geçici kefalet senedinin standart forma aykırı şekilde düzenlendiği” iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”