Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLAR HK.

KARAR: HAKLARINDA KAMU DAVASI AÇILANLAR İLE YARISINDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP OLDUKLARI SERMAYE ŞİRKETLERİ KAMU İHALELERİNE KATILAMAZLAR.

KARAR NO : 2014/3436

KARAR TARİHİ : 10.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 11, 58

(Danıştay 13. Dairesi)

…Aktarılan Kanun hükümlerine göre, haklarında kamu davası açılanlar ve bunların yarısından fazla hissesine sahip oldukları sermaye şirketleri ihalelere katılamayacaktır. Buna rağmen katılmaları hâlinde ise, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Öte yandan, ihaleye katılamayacak ortak/ortaklıklar belirlenirken kamu davasının açıldığı tarih esas alınacak, yani kişilerin haklarında kamu davasının açıldığını öğrenmeleri şartı aranmayacaktır. Kamu davasının açıldığı tarihten sonra şirkette pay devri gerçekleştirilerek hisse oranlarının değiştirilmesi, şirketin hukuki durumunda bu yönüyle bir değişiklik oluşturmayacaktır.

Diğer taraftan, sermayesinin yarısından fazlasına tekabül eden hisseye sahip ortak/ortaklar hakkında kamu davasının açıldığı tarihteki toplam hisse durumuna göre sermaye- şirketi ihalelere katılamayacaktır. Başka bir anlatımla, sermaye şirketlerinde, ortak sayısına bakılmadan, hakkında kamu davası açılan ortakların payları toplamının sermaye şirketinin hisselerinin yarısından fazla olması hâlinde sermaye şirketi ihalelere katılamayacaktır.

Dosyanın incelenmesinden, M. Üniversitesi Rektörlüğü’nce 25.10.2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalenin üzerinde bırakıldığı davacı şirketin % 99,5 pay sahibi H.K. hakkında hazırlanan iddianamenin Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 04.11.2011 tarihinde kabul edilmesi ile 2011/375 esas numarasıyla kamu davasının açıldığı, kamu davası açıldığının H.K.’ye 06.12.2011 tarihinde tebliğ edildiği, 15.12.2011 tarih ve 7962 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden ilan edilen, 06.12.2011 tarihinde tescil edilen 02.12.2011 tarihli ortaklar kurulu kararıyla H.K.’nin sahip olduğu bütün paylarını R.K. ve H.H.K.’ya devrederek şirketteki ortaklıktan ayrıldığı, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusu sonucu davalı idare tarafından, H.K.’nin kamu davasının açıldığını öğrendiği tarih itibarıyla şirkette ortak olduğu ve ortaklık hissesinin % 99,5 olduğu gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılarak başvurunun reddedilmesi yönünde tesis edilen işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, hakkında kamu davasının açıldığı tarihte toplamda yarısından fazla hisseye sahip olan Hakan Kayacı’nın davacı şirketin ortağı olduğu sabit olduğundan davacı şirketin uyuşmazlık konusu ihaleye katılamayacağı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, aksi yöndeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.