Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARİ ŞARTNAME İLE TEKNİK ŞARTNAME ÇELİŞKİSİ HK.

KARAR: İDARİ ŞARTNAME VE TEKNİK ŞARTNAME BİRBİRİ İLE ÇELİŞMEMELİDİR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-424

“Teknik Şartname’de istenilen belgelerden İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde yer almayan belgeler bakımından yapılan değerlendirme; başvuru konu ihaleye ait Teknik Şartname’de çeşitli belgelerin teklif ile birlikte sunulmasının talep edildiği görülmekle birlikte, İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde, isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmadığı sürece tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği, anılan ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde ise isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelere ilişkin olarak herhangi bir belgeye yer verilmediği, incelemeye konu ihalenin Teknik Şartname düzenlemeleri gereğince teklifle birlikte sunulması talep edilen belgelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı bu haliyle İdari Şartname ve Teknik Şartname’nin birbiri ile çeliştiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”