Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AYNI IP ADRESİNDEN İHALE DOKÜMANI İNDİRME HK.

KARAR: AYNI İHALEDE BİRBİRLERİ İLE MEŞRU BİR REKABET İÇERİSİNDE OLAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN AYNI IP ADRESİNDEN İHALE DOKÜMANI İNDİRMELERİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞ İŞLENDİĞİ YÖNÜNDE ‘KUVVETLİ KARİNE’ TEŞKİL EDER

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-288

“Kamu İhale Genel Tebliği’nin “EKAP’ a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin EKAP üzerinden gerçekleştirebilecekleri işlemler” başlıklı 32’nci maddesinde “…32.2 EKAP üzerinden doküman indirilmesi

32.2.1 İhale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilecektir. Ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamaz. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi ile şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için, bu dokümanın EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir.

32.2.2 İlan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanı EKAP üzerinden teklif vermeye davet edilmeyenlerce görülemez ve e-imza kullanılarak indirilemez.

32.2.3 İhale ve/veya ihale dokümanına ilişkin olarak idare tarafından yapılabilecek açıklama ve düzenlenebilecek zeyilnamelere EKAP üzerinden erişilebilir. …” açıklaması yer almaktadır.

V… Yem. Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. ile M… Gıd. Tem. ve Yem. Hiz. İnş. Tur. Nak. Tic. Ltd. Şti.nin doküman edinme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği, diğer istekliler tarafından doküman edinme işleminin ise farklı IP adresinden gerçekleştirildiği görülmüştür. Yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamasından da anlaşılacağı üzere istekli olabilecek sıfatının kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi için, ihale dokümanının EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerektiği, nitekim somut olayda da V…  Ltd. Şti.nin e-imzalarını kullanmak suretiyle aynı IP adresi üzerinden ihale dokümanını indirerek “istekli olabilecek” sıfatını kazandığı, belirli bir ihalede “istekli olabilecek” sıfatının kazanılmasını sağlayan bir işlemin, ihaleye ayrı ayrı teklif verecek olan firmalarca aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden gerçekleştirilmesinin, ihalenin sonraki aşamaları bakımından 4734 sayılı Kanun‘un 5’inci maddesinde hüküm altına alınan temel ilkeler arasında yer alan rekabet ilkesini etkileyebileceği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulü mümkün bulunmadığından birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği ve bu durumun bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varıldığından, V… Ltd. Şti. ve M… Ltd. Şti.nin tekliflerinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi çerçevesinde yasak fiil veya davranış işlediğinden bahisle değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.”