Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE DOKÜMANINDA YÜKLENİCİYE AİT KOŞULLAR HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANINDA, MUHTELİF MAKİNE, ARAÇ VE GERECİN YÜKLENİCİYE AİT OLMASI KOŞULUNUN GETİRİLMESİ, REKABETİ ENGELLEYİCİ NİTELİKTEDİR VE HUKUKA AYKIRIDIR.

KARAR NO : 2016/3225

KARAR TARİHİ : 05.09.2016

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü 183 (Ardahan) Şube Şefliği Sınırları İçinde Sathi Kaplama Yapılması ve 183 (Ardahan) Şube Şefliği Asfalt Plentine Malzeme Temini Yapım İşi” ihalesiyle ilgili doküman satın alan ve 16.05.2016 tarihli dilekçeyle ihaleyi yapan idareye idari şartname ve ihale ilanındaki toplam yedi adet makine, araç ve gerecin kendisine ait olması koşulunun hukuka aykırı olduğu, rekabeti engellediği iddiasıyla şikayet başvurusunda bulunan ve 20.05.2016 tarihli işlemle bu başvurusunun reddi üzerine 30.05.2016 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu bu başvurusunun da 20.06.2016 tarihli ve 2016/UY.I-1623 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla reddedilmesi üzerine bakılan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; ihale konusu işin niteliği itibariyle böyle bir ihalede işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu, bu esastan ayrılmayı gerektirecek somut ve kabul edilebilir sebep sunulamadığı gibi yedi adet ekipmanı kendi bünyesinde bulundurma kabiliyetinin ülkemiz ekonomik koşulları ile de uyuşmadığı, ayrıca uyuşmazlık konusu ihale dokümanının 50 istekli tarafından satın alınmasına rağmen sadece 8 isteklinin ihaleye katılabildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde sözü edilen düzenlemelerin ihaleye katılım açısından rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Her ne kadar davalı idarece “İdarece temini öngörülen makine ve ekipmanlardan bir kısmının isteklinin kendi malı olmasına yönelik düzenleme yapılmasında idarenin takdir yetkisinin olduğu, işin niteliği dikkate alındığında kendi malı olması istenilen makine ve ekipmanların miktarının makul ölçüde olduğu, araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmediği sadece 2009 model ve üzeri şartı konulduğu, 8 isteklinin teklif verdiği ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu, iş başında bulundurulması gereken 29 adet ekipmandan 7 tanesinin kendi malı olma şartına tabii tutulmasının, rekabeti ve katılımı engelleyecek nitelikte olmadığı” öne sürülmüş ise de; yüklenicinin kendi malı olma şartı getirilen 7 adet ekipmanı kiralama yolu ile piyasadan temininde ya da servis hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanabileceğine yönelik somut bir veri bulunmadığı hususları da göz önüne alındığında ihale dokümanındaki söz konusu düzenlemelerin katılım ve rekabeti engellediğine yönelik davacı şirketçe yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin davaya konu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.