Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALE İLANINDA YER ALAN DÜZENLEME HK.

KARAR: HEM İHALE İLANINDA HEM DE İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEMENİN İDARECE DÜZELTME İLANI YAPILMAKSIZIN ZEYİLNAME YAPILMAK SURETİYLE SADECE İDARİ ŞARTNAMEDE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:01.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1052

“Zeyilname ile yapılan değişikliklerde itirazen şikayete konu edilen İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde yer alan “İsteklinin kendi nam ve hesabına işlettiği üretim tesisi adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi” ibaresinin “İsteklinin kendi nam ve hesabına işlettiği ihale konusu hizmet üretim tesisi adına düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi” şeklinde değiştirildiği, değiştirilen düzenlemenin isteklilerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak sunması gerektiği işletme kayıt belgesine yönelik olduğu, ayrıca yapılan değişiklikle sunulması istenen işletme kayıt belgesinin ihale konusu hizmet işiyle sınırlandırıldığı, dolayısıyla anılan değişikliğin yeterlik kriterlerine doğrudan etki eden esaslı bir değişiklik unsuru taşıdığı, değiştirilen düzenlemenin İhale İlanı’nın 4.1.1.3.’üncü maddesinde yer aldığı anlaşılmakla birlikte, yapılan değişiklik için düzeltme ilanı yapılmadığı görülmüştür.

 … Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanının yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 Açıklanan nedenlerle, hem İhale İlanı’nda hem de İdari Şartname’de yer alan düzenlemenin, idarece düzeltme ilanı yapılmaksızın, zeyilname yapılmak suretiyle sadece İdari Şartname’de değiştirilmesi işleminin mevzuata aykırılık teşkil ettiği dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”