Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEDE GEÇERLİ TEK TEKLİF KALMASI HK.

KARAR: TEKLİF VEREN İKİ İSTEKLİDEN BİRİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI KALDIĞI VE İHALEDE GEÇERLİ TEK TEKLİFİN KALDIĞI DURUMDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİNİ KULLANARAK VERDİĞİ İHALENİN İPTALİ KARARI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-936

“… söz konusu ihalede idare tarafından yapılan zeyilname ile İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesine TSE belgesinin tekliflerle birlikte sunulması hususunun eklendiği, söz konusu düzenlemeye yapılan şikâyet başvurularının idarece reddedildiği ve ihale dokümanını indiren 9 istekli olabilecekten sadece 2’si tarafından ihaleye teklif verildiği, teklif veren isteklilerden P… A.Ş.’nin teklifinin de TSE belgesi sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalede geçerli tek teklifin başvuru sahibinin teklifi olduğu, ihale işlem dosyasında yer alan ilgili idare yazısında, idarece yeniden yapılacak olan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı İhalesinde ilgili belgenin (TSE Belgesi) yeterlilik kriterlerinden çıkarılacağının belirtildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarenin takdir yetkisini kullanarak ihalenin iptali yönündeki kararının 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan rekabet, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uygun olduğu anlaşılmıştır.


Sonuç olarak ihalenin iptali yönündeki kararın mevzuata aykırılık teşkil etmediği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.”