Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İLANDA YER ALAN HUSUSLARA YÖNELİK ŞİKAYET HK.

KARAR: İHALE DOKÜMANININ İLANDA YER ALAN HUSUSLARINA YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ İLK İLAN TARİHİNDEN, İLANA YANSIMAYAN HÜKÜMLERİNE YÖNELİK BAŞVURU SÜRESİ İSE DOKÜMANIN SATIN ALINDIĞI TARİHTE BAŞLAR.

KARAR NO : 2015/1086

KARAR TARİHİ : 17.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5, 55

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlıkta; her ne kadar dava konusu kurul kararında, ihaleye ait yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, yaklaşık maliyetin %93,54’ünün işçilik gideri, %5,79’unun araç gideri ve %0,67’sinin ise akaryakıt giderinden oluştuğunun görüldüğü, ihale konusu iş kapsamında talep edilen araçların, Teknik Şartname’nin aktarılan maddesinde belirtildiği üzere işlerin denetimi, kontrolü, organizasyonu ve sevk işlerinde kullanılmak üzere istendiği anlaşıldığından ve aralarında doğal bir bağlantı olmayan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin incelemeye konu ihalede bir arada ihale edilmesi söz konusu olmadığından, bu yönü itibari ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’nci maddesindeki temel ilkelere aykırı bir durumun bulunmadığı gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusu reddedilmişse de, ihale konusu işin adının personel hizmet alımı işi olarak belirtildiği, ihale ilanında ve idari şartnamede bu yönde düzenlemeler yer aldığı, niteliği itibariyle personel hizmet alımı işi olan ihalede tekliflerin de personel sayısı, niteliği ve çalışma süresi üzerinden verilmesi gerektiği, personel hizmet alımı niteliğindeki bir ihalenin içinde aynı zamanda araç temin edilmesinin mümkün olamayacağı, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesindeki aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği kuralına aykırılık oluşturacağı, araçların toplam iş içerisindeki payının küçük olmasının veya işlerin denetimi, kontrolü, organizasyonu ve sevk işlerinde kullanılmak üzere istenmesinin bu kurala aykırılığı bertaraf etmeyeceği, ayrıca, ihalenin bu kısmının niteliği itibariyle araç temin işi olması nedeniyle Bakanlar Kurulu karan ile kabul edilen Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere tabi olması gerektiği, şartnamedeki araçların akaryakıt giderinin yükleniciye ait olduğu yönündeki düzenlemenin bu yönden de mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu kurul kararının davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunda yer alan bu yöndeki iddialarının reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan; davacı şirketin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28’nci maddesinde, sayma yoluyla belirtilen bazı hizmetler için 3 yılı geçmemek üzere idarelerin yıllara yaygın yüklenmeye girişebileceğinin hüküm altına alındığı, ihale konusu iş 55 ay yani 4 yıl 7 ay süreli bir iş olduğundan mevzuata aykırı bu durum nedeniyle ihalenin iptalinin gerektiği iddiası bakımından ise, dava konusu ihaleye ait İhale İlanının 2. maddesinde ihale konusu hizmetin 55 ay süreli olduğunun ifade edildiği ve işe başlama ile bitiş tarihlerinin 01.03.2015 – 30.09.2019 şeklinde belirtildiği görülmekte olup, ihaleye ilişkin ilanın 17.12.2014 tarihinde yayımlandığı dikkate alındığında, davacı şirketin 17.12.2014 tarihini izleyen onuncu günü takip eden ilk işgünü olan 29.12.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu sürenin sona ermesinden sonra 12.01.2015 tarihinde başvuruda bulunduğu ve davacı şirketin ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine ilişkin şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşıldığından, dava konusu kurul kararının davacı şirketin bu husustaki iddiasının süre yönünden reddine ilişkin kısmında ise hukuka aykırılık bulunmamaktadır.