Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İLK DÖRT AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER HK.

KARAR: YILIN İLK DÖRT AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE BİR ÖNCEKİ YILA AİT BİLANÇOSUNU VE GELİR TABLOSUNU SUNMAYAN İSTEKLİLER İKİ ÖNCEKİ YILIN BELGELERİNİ SUNABİLİRLER

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-907

“Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına yönelik olarak yapılan incelemeye göre: İhalenin sadece 3’üncü kısmına teklif veren L…A.Ş.ye ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde; istekli tarafından 2020 yılı ve 2019 yılına ait bilanço ve toplam ciro bilgilerinin beyan edildiği, bahse konu ihalenin ilan tarihinin 04.04.2022 olduğu ve ihalenin 06.05.2022 tarihinde gerçekleştirildiği, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden 01.04.2022 tarihinde yapılan duyuruda “Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2021 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığı ile https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda verilecektir.” ilan edildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği‘nin 35’inci maddesinin 5’inci fıkrası ve anılan Yönetmelik’in 36’ncı maddesinin 9’uncu fıkrası uyarınca yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen ihalelerde bir önceki yıla ait bilançosunu ve gelir tablosunu sunmayan isteklilerin iki önceki yılın belgelerini sunabileceği, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın anılan duyurusu göz önünde bulundurulduğunda 06.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen bahse konu ihalenin yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen bir ihale olmadığı, dolayısıyla bilanço ve iş hacmi bilgilerine esas alınacak ilk yılın 2021 olması gerektiği, anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2020 yılı ve 2019 yılı bilanço ve iş hacmi bilgilerinin beyan edildiği, istekli tarafından 2021 yılı bilanço ve iş hacmi bilgilerinin beyan edilmediği, bu itibarla L…. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bahsedilen isteklinin sadece 3’üncü kısma teklif verdiği ve ekonomik açından en avantajlı teklif sahibi istekli ile ekonomik açından en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olmadığı görüldüğünden idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hususunda herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.”