Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARI HK.

KARAR: İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU İŞİN ESASLI UNSURUNUN İHALE KONUSU İŞ VEYA BENZER İŞE UYGUN OLMASI HALİNDE İŞ DENEYİM BELGESİ TUTARININ TAMAMI DEĞERLENDİRİLİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-481

“… mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, istekliler tarafından teklif edilen bedelin %80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, başvuruya konu işin “Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. Kısım” işi olduğu, söz konusu ihalede benzer işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan “A-IX. Grup: Su Yapıları” olarak belirlendiği, A-IX grubu işlerin de; “AVIII. grup işler (Barajlar), sulama ve drenaj tesisleri, regülatörler, bentler, rezervuarlar, akarsu düzenleme işleri, nehir ıslahı işleri, taşkın koruma tesisleri ve sel kapanları”na ilişkin yapım işlerini kapsadığı, iş deneyimini gösteren belgelerdeki ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının değerlendirmeye alınmayacağı, ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yapılan ve 19/06/2018 tarihli 30453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere göre iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde, iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun belirlenmesinde ise işin yapım amacı ile işlevinin ve/veya yapılan toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutarların dağılımının göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 Diğer yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükümlerinde, iş deneyim belgelerinin nasıl düzenleneceği hususunun ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği, söz konusu belgenin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından DSİ 21.Bölge Müdürlüğünün 07.03.2019 tarih ve 160441 sayılı yazısında sunulan tasvipli belgedeki bilgiler doğrultusunda, 25.03.2019 tarihinde düzenlendiği, belge üzerinde uygulanan yapı tekniği, ilgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusu, ilgilinin görevi sırasında işin gerçekleşen tutarı ve ilgilinin görevi sırasında işin ilk sözleşme bedeline göre nakdi gerçekleşme oranı ve ilgilinin görev unvanı ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarı gibi bilgiler ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’n de yapılan 19/06/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere uygun olarak belgeye konu işin esaslı unsuruna ve belge tutarı içerisindeki iş gruplarının dağılımına yönelik tabloya da yer verildiği,  söz konusu bilgilerde bir uyumsuzluk bulunmadığı,  belgenin esaslı unsurunun AVIII grubu (Barajlar) olduğu ve benzer işi karşıladığı bu nedenle iş gruplarının ayrıştırılmasına da gerek bulunmadığı hususları dikkate alındığında, başvuru sahibinin belgedeki iş gruplarının dağılımının teyidinin yapılmasına yönelik iddiaları da yerinde görülmemiştir.”