Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞÇİ HAKLARININ ÖDENMESİ HK.

KARAR: PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞÇİ HAKLARININ ÖDENMESİNDE ÖNCELİKLİ MUHATAP İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞU DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-500

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde ise; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine karşı, o iş yeri ile ilgili olarak, bu Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde; personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, işçi haklarının ödenmesinde öncelikli muhatabın ilgili kamu kurum ve kuruluşları olmadığı, söz konusu hakların ödenmesinden asıl işveren olan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile alt işveren olan yüklenicilerin birlikte sorumlu olduğu anlaşılmış olup, Sözleşme Tasarısı’nın 36.1’inci maddesinde, işçilere İş Kanunu’ndan doğan haklarının ödenmesi hususunun yalnızca yüklenicinin sorumlu olduğu düzenlenmişse de, İş Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri karşısında sözleşmenin uygulanması aşamasında taraflar arasında tereddüte mahal verecek herhangi bir durum doğmayacağı, idarelerin de yükleniciler gibi, ihale ve sözleşme sürecinin her aşamasında kanun hükümlerine uymak zorunda oldukları, kaldı ki ihale dokümanında ihbar ve kıdem tazminatının yüklenicinin sorumluluğunda olduğuna ilişkin açık bir düzenlemenin de yer almadığı, bunların yanı sıra ihale konusu iş süresince kaç personelin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ereceğinin idare tarafından net olarak belirlenemeyeceği, dolayısıyla söz konusu hususa ilişkin hesaplama yapılmasının mümkün olmadığı, anılan belirsizliğin bu tür hizmet alımlarının tümü için geçerli olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, ihaleye teklif verecek olan basiretli tacirlerin bahse konu belirsizlikleri de dikkate alarak tekliflerini hazırlamaları gerektiğinin açık olduğu anlaşıldığından, Sözleşme Tasarısı’nın 36.1’inci maddesinde yer alan düzenlemenin, tekliflerin sağlıklı şekilde oluşturulmasını engel teşkil edecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”