Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞİN MAHİYETİNİN SÜREKLİLİK ARZ ETMESİ HK.

KARAR: İŞİN MAHİYETİNİN SÜREKLİLİK ARZ ETMESİ HALİNDE SÖZLEŞME TASARISININ 20’NCİ MADDESİNE TİP SÖZLEŞME’NİN 20.2’NCİ MADDESİNE İLİŞKİN 31 NUMARALI DİPNOTTA BULUNAN İBARENİN EKLENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1103

“…Tip Sözleşme’nin ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir mahiyette olması durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 20.2’nci maddesine “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresinin eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede; ihale konusu işin mahiyetinin süreklilik arz ettiği, ancak ihaleye ilişkin hazırlanan Sözleşme Tasarısı’nın 20’nci maddesinde Tip Sözleşme’nin 20.2’nci maddesine ilişkin 31 numaralı dipnotta bulunan “İş süreklilik gösteren bir mahiyette ise maddeye “Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatının kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır” ibaresinin eklenmesi gerekirken söz konusu ibarenin eklenmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki ikinci iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”