Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

KARAR: İSTEKLİNİN TEKLİFİ, YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA “YETKİLİ SATICILIĞI VEYA İMALATÇILIĞI GÖSTEREN BELGELER” KISMININ BOŞ BIRAKILMASI GEREKÇESİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMAMALI, “YERLİ MALI BELGESİ” KISMINDA YER VERİLEN BİLGİLER DİKKATE ALINARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1062

“İsteklilerin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının incelemeye konu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve idare tarafından yeterlik bilgileri tablosunun bu husus gözetilerek oluşturulduğu, ihalede ayrıca yerli istekli lehinde fiyat avantajı uygulanacağının düzenlendiği ve bu kapsamda yeterlik bilgileri tablosunda yerli malı belgesine ilişkin satırların da açıldığı görülmüş olup uyuşmazlığa konu ihalede yerli malı belgesinin hem imalatçı olunduğunun gösterilmesinde hem de fiyat avantajı uygulanmasında kullanılabilecek bir belge niteliğinde olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından e-teklifi kapsamında sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, her ne kadar tablonun “Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler” bölümünde herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüş olsa da tablonun “Yerli Malı Belgesi” bölümünün doldurulduğu, bu kapsamda anılan isteklinin imalatçı olup olmadığı hususunun “Yerli Malı Belgesi”  bölümünde yer verilen bilgiler doğrultusunda anlaşılabileceği, bu bağlamda anılan isteklinin teklifinin,  yeterlik bilgileri tablosunda “Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler” kısmının boş bırakılması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, yeterlik bilgileri tablosunun “Yerli Malı Belgesi” kısmında yer verilen bilgiler dikkate alınarak teklifinin değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.”