Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇESİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİ İMZALAYAN KİŞİYE AİT İMZA BEYANNAMESİNİN FOTOKOPİ OLMASI VE YATIRILMASI ZORUNLU BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILMAMASI HALİNDE BAŞVURU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-301

“Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin asıl veya yetkili mercilerce onaylı örnek olmadığı, söz konusu belgenin fotokopi olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiş olup, başvurunun süresinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu eksikliklerin Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.”