Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYETİN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYETİN SÜRESİNDE YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİĞİNDE BAŞVURU SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-1188

“İstanbul 13. İdare Mahkemesinin 21.09.2022 tarihli ve E:2022/2131 K:2022/1576 sayılı kararı ve bu karar ekinde yer alan bilgi ve belgelerden; başvuru sahibi tarafından idarenin 28.01.2021 tarihli ihalenin iptali ve başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemine karşı doğrudan dava açıldığı, açılan dava üzerine alınan İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 26.03.2021 tarihli ve E:2021/248 K:2021/416 sayılı davanın reddi kararının temyiz edilmesi sonucunda ise Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.06.2022 tarihli ve E:2021/4316 K:2022/2646 sayılı kararı uyarınca dava dilekçesinin idareye gönderildiği, dava dilekçesinin idare kayıtlarına girdiği anlaşılan (başvuru sahibi vekilinin dava dilekçesinde, dilekçenin idareye tebliğinin 27.07.2022 olduğu ifade edilmektedir) 27.07.2022 tarihinden itibaren idarenin on günlük karar verme süresini takip eden ilk mesai günü olan 08.08.2022 tarihi Pazartesi gününe kadar bir karar alınmadığı, bu durumda zımni red işleminin oluştuğu, buna göre şikayetçinin; idarenin on günlük karar verme süresinin bitim tarihini izleyen 10 (on) gün içinde 18.08.2022 tarihi Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı, bu süre geçtikten sonra 13.09.2002 tarihinde mahkemeye (İstanbul 13. İdare Mahkemesi) başvurduğu, bu mahkemece verilen idari merci tecavüzü kararının onaylı örneğinin Kuruma ulaştığı 29.09.2022 tarihi itibariyle de Kuruma itirazen şikayet başvurusu süresinin geçmiş olduğu, dolayısıyla Kuruma başvurunun süresinde yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.”