Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYETTE BAŞVURU TARİHİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARININ YARGI MERCİLERİNE YAPILMASI VE BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN BU MERCİLER TARAFINDAN KAMU İHALE KURUMU’NA GÖNDERİLMESİ HÂLİNDE DİLEKÇELERİN KURUM KAYITLARINA GİRDİĞİ TARİH BAŞVURU TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-359

“Başvuru sahibi söz konusu yazı üzerine verilen süre içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş ve şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan karar 18.11.2021 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş olup söz konusu kararda, bu kararın bildirimini izleyen 10 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği ifade edilmiştir.

 

Bu çerçevede idarece Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılması için doğru merci belirtilmiş ve iptale karşı başvurularda geçerli olan 5 günlük süreden daha uzun bir süre belirlenerek başvuru sahibine bildirilmiş olmasına, başka bir deyişle en geç 29.11.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu yapılmayarak dava açılmış, bunun neticesinde Mardin 3. İdare Mahkemesi’nin E: 2021/1602, K: 2022/172 sayılı idari merci tecavüzü kararı, ekindeki dava dilekçesi ve diğer belgeler 11.03.2022 tarihinde 12012 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır. 4734 sayılı Kanun’un … “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca başvuruların yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından Kurum’a gönderilmesi hâlinde, dilekçelerin Kurum kayıtlarına girdiği tarihin başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu kapsamda başvuru sahibi tarafından 29.11.2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekmesine rağmen, 11.03.2022 tarihinde idari merci tecavüzü yoluyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olduğundan başvurunun süre yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır.”