Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILDIĞI İHALELER HK.

KARAR: KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILDIĞI VE REKABET ORTAMININ OLUŞTUĞU İHALELERDE İHALE İPTAL KARARI VERİLMEZ.

KARAR NO : 2015/900

KARAR TARİHİ : 25.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5

(Ankara 15. İdare Mahkemesi)

… Bakılan davada, yukarıda yer verilen aktarımlar dikkate alındığında, Yaklaşık maliyeti 447.247.961,11-TL, sınır değeri 200.867.342,61-TL olan ve 13.06.2014 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilen, başka bir ifade ile ön yeterlilik ve mali teklif aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşan ihalede 18 tane firmanın ihale dokümanı satın aldığı ve 11 firma tarafından verilen teklifin geçerli olduğu, ön yeterlik aşamasından geçen davacı iş ortaklığının yaklaşık maliyetin altında ve sınır değerin üzerinde 203.895.686,34-TL mali teklif verdiği ve bu şekilde bahse konu ihalenin davacı iş ortaklığı üzerinde kaldığı ve bu şekilde ihalede rekabet ortamının oluştuğu anlaşılmış olmakla birlikte kaynakların verimli kullanılmasının sağlandığı; dolayısıyla ihalenin iptaline ilişkin olarak ihaleyi gerçekleştiren makam tarafından bahse konu ihaleye istekli olarak katılan ve değerlendirme dışı bırakılan dava dışı (Y. STS İnşaat+D.-R. Yapı + F. Yat. İnşaat) bir iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine dair 31.10.2014 tarih ve 2014/UY.111-3572 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının Ankara 12. İdare Mahkemesinin 30.12.2014 tarih ve E:2014/1985, K:2014/1831 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine anılan iş ortaklığının belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalenin ön yeterlik aşamasının gerçekleştirilmiş olması ve mali tekliflerin verilmiş olması nedeniyle değerlendirmeye alınamayacağı belirtilmek suretiyle ihalenin iptaline karar verilmiş ise de, bahse konu iş ortaklığının temyiz aşamasında 30.03.2015 tarihinde Danıştay 13. Dairesinin kaydına giren dilekçe ile davadan feragat ettiği, bunun üzerine Danıştay 13. Dairesinin 02.04.2015 tarih ve E:2015/672 K:2015/1336 sayılı kararı ile; feragatin kesin hükmün hukukî sonuçlarını hasıl etmesi nedeniyle temyiz isteminin esasını inceleme olanağı kalmadığından, davacıların feragat başvurusu hakkında karar verilebilmesini teminen, temyiz isteminin kabulüne; davacıların bu yoldaki isteminin karara bağlanabilmesi için Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2014 tarih ve E:2014/1985, K:2014/l 831 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine karar verildiği dikkate alındığında ileri sürülen nedenlerin hukuki dayanağının bulunmaması ve söz konusu ihalede yasal bir zorunluluk olan kamu ihalelerinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile rekabet ortamının ve objektifliğin oluşmasının sağlanması ilkelerinin ihlal edildiğine ilişkin somut bir başka bilgi ve belgenin bulunmaması karşısında, ihalenin iptal edilmesinin ihalenin temel ilkelerinden olan güvenirlik ilkesine aykırı olduğu da dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.