Hakkakul Logo Beyaz

KİK İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN KULLANILMASI HK.

KARAR: “PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE” TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA KİK İŞÇİLİK HESAPLAMA MODÜLÜNÜN KULLANILMASI ZORUNLUDUR

Karar No : 2023/UH.I-161

Karar Tarihi : 18.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 62

“İhale komisyonunca, başvuru sahibi S… İnsan Kaynakları Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi, hafta tatilinde çalıştırılacak personele ilişkin öngörülmesi gereken fazla çalışma ücretinin günlük çalışma ücretinin %50 artımlı tutarı üzerinden hesap edilmesi gerektiği ancak isteklinin günlük çalışma ücretini tek başına baz alarak fazla çalışma ücreti hesapladığı şeklinde ifade edilmektedir.

 

Başvuruya konu ihalenin kapsamının ziraat mühendisi, büro personeli ve temizlik personelinden oluşan 18 kişilik bir personel hizmet alımı işi olduğu görülmüştür.

 

… mevzuat, ihaleye ait doküman düzenlemeleri ile yaklaşık maliyet çalışmaları incelendiğinde, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

İlgili mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde” tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında KİK İşçilik Hesaplama Modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu, dolayısıyla başvuruya konu hizmet alımı ihalesinde idarece tekliflerin değerlendirilmesi, isteklilerce teklif hazırlanması ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması yapılması durumunda KİK İşçilik Hesaplama Modülünün kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İtiraza konu olan hafta tatilinde yaptırılacak olan çalışmaya ödenecek ücretin ne olması gerektiği hususu incelendiğinde; Anayasa ile güvence altına alınan, iş mevzuatı ile de detayları oluşturulan dinlenme hakkına yönelik olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Ancak hafta tatilinde çalışan bir işçinin nasıl ücret alacağı ve bunun nasıl hesaplanacağına ilişkin yasalarda açık bir hüküm olarak bulunmamaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli ve ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde hafta tatilinde yaptırılacak çalışmaya ilişkin açılan satırlarda idarece zikredilen Yargıtay içtihatları doğrultusunda normal çalışma gününde ödenecek ücretin %50 fazlasının ödeneceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, ihale dokümanında da açıkça böyle bir düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifi incelendiğinde hafta tatili gününde çalıştırılacak olan ziraat mühendisi, büro personeli ve temizlik personeli için öngörülen günlük çalışma ücretinin fazla çalışma olarak belirlenmediği, ihale dokümanına uygun şekilde 1 günlük işçilik ücretinin kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

Hafta tatilinde yaptırılacak çalışmaya ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açıldığı, birim fiyat teklif cetveli standart formu ve ihale dokümanında hafta tatilinde yaptırılacak çalışma için ayrıca 1 günlük çalışma karşılığı için belirlenen ücretin 1,5 katı tutarında ödeme yapılacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığı ve başvuru sahibi istekli tarafından da ihale dokümanı doğrultusunda teklif verildiği ayrıca teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 …

Ü… Temizlik Yemekçilik Hayvancılık İnşaat Turizm Nakliye Özel Sağlık Hizmetleri Tekstil Hizmet İşleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin teklifinin de hafta tatilinde yaptırılacak çalışma için öngördüğü ücretin ihale dokümanına uygun olduğu anlaşıldığından bahse konu isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, S… İnsan Kaynakları Kurumsal Hizmetler Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Ü… Temizlik Yemekçilik Hayvancılık İnşaat Turizm Nakliye Özel Sağlık Hizmetleri Tekstil Hizmet İşleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”