Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

ORTAKLIK TESPİT BELGESİ HK.

KARAR: ORTAKLIK TESPİT BELGESİNİN BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUN OLARAK SUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI VE GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-970

“… başvuru sahibi isteklinin geçici teminatının gelir kaydına dayanak olan mevzuat hükmünde temel amacın 4734 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde yer alan temel ilkelerin zedelenmesini engelleme ve tekliflerin geri çekilemeyeceğine ilişkin kuralın elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde de uygulanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Örneğin, ortağın iş deneyim belgesinin kullanıldığı durumlarda geriye doğru bir yıllık kesintisiz ortaklık şartının karşılanıp karşılanmadığı beyan edilen bilgi/belgelerden anlaşılamamakta, yeterlik değerlendirmesi ancak sunulan belge ve ekleri ile yapılabilmektedir. Bu bağlamda, bahse konu değerlendirmenin ancak usulüne uygun olarak sunulmuş bir belge üzerinden yapılabileceği aşikârdır.

 

Başvuru sahibi tarafından iş deneyim belgesini kullanacak ortağa ilişkin Ortaklık Tespit Belgesi başlıklı standart formun (KİK031.1/Y) sunulduğu, ancak anılan belgede mevzuatta aranan her iki şekil şartının da karşılanmadığı, dolayısıyla Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygun bir belge sunulmadığı görülmüş, geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.”