Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARE TARAFINDAN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA İLİŞKİN OLARAK GEREKLİ İNCELEME YAPILMADAN DOĞRUDAN KİK’E BAŞVURU YAPILMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ BİLGİLENDİRME MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-103

“İncelemeye konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin (b) bendi çerçevesinde gerçekleştirildiği dikkate alındığında, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren beş gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği ve idare tarafından gerekli incelemenin yapılarak on gün içinde gerekçeli bir karar alınarak başvuru sahibine bildirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, idare tarafından kesinleşen ihale kararında “5 (Beş) gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” ifadesine yer verilmesinin ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak gerekli inceleme yapılmadan doğrudan Kurum’a başvuru yapılması gerektiği yönündeki bilgilendirmenin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 28.12.2021 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından bu karara karşı 29.12.2021 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından söz konusu başvurunun uygun bulunmadığına ilişkin cevabın başvuru sahibine 29.12.2021 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından 30.12.2021 tarihinde Kurum’a itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, hem şikayet başvurusunun hem de itirazen şikayet başvurusunun süresinde yapıldığı görülmüş olup, idare tarafından kesinleşen ihale kararında ve şikayet başvurusuna ilişkin olarak hazırlanan cevap yazısında 5 gün içerisinde Kurum’a başvuruda bulunulması gerektiği şeklindeki ifadenin başvuru sahibi açısından hak kaybına sebep olmadığı, bu çerçevede söz konusu durumun esasa etkili bir aykırılık niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.”