Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA SÖZLEŞME İMZALANMADAN ÖNCE SUNULMASI GEREKEN BELGELER VE BU BELGELERİN SUNULMAMASI HALİNDE HANGİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞI BELİRLİDİR

KARAR NO : 2023/UH.I-165

KARAR TARİHİ : 18.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… Teknik Şartname maddelerinde, iç denetim ve kontrol ekipleri organizasyon şeması, insan kaynakları yönetim sistemi ekibi iletişim, e-posta, özgeçmiş bilgileri, her türlü eğitim faaliyetlerini tasarlayan ve düzenleyen eğitim grubu belgelerinin yüklenici tarafından sözleşme aşamasında; tüm çağrı merkezi altyapı bileşenlerinin (SBC, ACD, CTI, IVR, ACD) uyumlu çalışabileceğine (interoperability) dair taahhütnamenin ise sözleşme imza aşamasında idareye sunulacağının düzenlendiği tespit edilmiştir.

… mevzuat hükümlerinden ihaleye katılım aşamasında aranan belgelerden kurum tarafından taahhütname sunulmasına imkân tanınanlara ilişkin olarak kanıtlayıcı belgeler ile yine Kanun’un bahse konu maddesi kapsamında sayılan diğer belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulacağı, söz konusu belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmemesi veya sunulan bilgi ve/veya belgelerin taahhüt edilen durumlara aykırı hususlar içermesi halinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmıştır. 

Yapılan incelemede neticesinde, iç denetim ve kontrol ekipleri organizasyon şeması, insan kaynakları yönetim sistemi ekibi iletişim, e-posta, özgeçmiş bilgileri, her türlü eğitim faaliyetlerini tasarlayan ve düzenleyen eğitim grubu belgelerinin sözleşme aşamasında sunulması, diğer bir ifadeyle sözleşmenin yürütülmesi aşamasında sunulması gerektiğinin düzenlendiği, bu belgeler/bilgiler yeterlik kriteri niteliğinde olmayıp sözleşmenin uygulanması aşamasında iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin oluşturulabilecek belge/bilgi niteliğinde olduğu ve yüklenici tarafından sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulmasının istendiği, söz konusu hususların sözleşmenin yürütülmesi sürecinde değerlendirilmesi konusunda sorumluluğun idareye ait olduğu açık olup bu belgeler/bilgiler yönünden iddia yerinde görülmemiştir. 

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, şikâyete konu olan tüm çağrı merkezi altyapı bileşenlerinin (SBC, ACD, CTI, IVR, ACD) uyumlu çalışabileceğine (interoperability) dair taahhütnamenin sözleşmenin imzalanması aşamasında sunulması, diğer bir ifadeyle sözleşme imzalanmadan önce sunulması gerektiğinin düzenlendiği; ancak mevzuat gereği bu belgenin sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı, bu bakımdan tüm çağrı merkezi altyapı bileşenlerinin (SBC, ACD, CTI, IVR, ACD) uyumlu çalışabileceğine (interoperability) dair taahhütnamenin sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belge olarak istenilemeyeceği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.”