Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASI HK.

KARAR: SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI AŞAMASINDAKİ İDARE İLE YÜKLENİCİ ARASINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR KONUSUNDA KAMU İHALE KURUMU’NUN İNCELEME GÖREV VE YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-710

“… mevzuat düzenlemelerinden ihale sürecindeki idarenin işlem ve eylemlerinin şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının konusunu teşkil ettiği anlaşılmakta olup, somut olayda şikâyet başvurusuna konu edilebilecek bir idari işlemin bulunmadığı görüldüğünden anılan mevzuat hükümleri karşısında söz konusu iddianın, Kanunda belirtilen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularına konu yapılabilecek bir nitelik taşımadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanun’a göre yapılan ihalelerin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlem ve eylemlere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Söz konusu başvurunun ise, ihale sürecinin dışında kalan sözleşmenin uygulanması aşamasına yönelik olduğu, konuyla ilgili olarak somut bir ihalede sözleşmenin uygulanması aşamasındaki idare ile yüklenici arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar konusunda Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerektiği anlaşılmıştır.”