Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

SÜRENİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILAN BAŞVURULAR HK.

KARAR: İDARE TARAFINDAN TESİS EDİLEN İŞLEMLERDE ADAY, İSTEKLİ VE İSTEKLİ OLABİLECEKLERE BAŞVURU MERCİ VE SÜRESİNİN BELİRTİLMEMESİ VEYA HATALI BELİRTİLMESİ DURUMUNDA, BU İŞLEMLERE KARŞI YASAL SÜRENİN BİTİMİNDEN SONRA YAPILAN BAŞVURULAR SÜRE YÖNÜNDEN REDDEDİLEMEZ

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-739

“Anayasa’nın 40’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenleme ile idarelere, ilgililerin kaç gün içinde hangi mercilere başvurabileceklerini bildirme yükümlülüğü getirilmiş olup idare tarafından sonraki başvuru merci ve süresine ilişkin bilgilendirmenin mevzuata uygun olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. İdare tarafından tesis edilen işlemlerde anayasal yükümlülüğün yerine getirilmeyerek aday, istekli ve istekli olabileceklere başvuru merci ve süresinin belirtilmemesi veya hatalı belirtilmesi durumunda, bu işlemlere karşı yasal sürenin bitiminden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte başvuru sahibinin vekilinin başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin ve idareye verilen şikâyet dilekçesi ile idare tarafından şikâyet üzerine alınan 03.03.2022 tarihli kararın birer örneğinin idari merci tecavüzü kararı ekinde Kuruma gönderilen belgeler arasında yer almadığı ve itirazen şikâyet başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı tespit edilmiştir.

 

Söz konusu şekil eksikliklerinin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için 03.06.2022 tarihli ve E.2022/10077 sayılı yazı ile başvuru sahibi vekiline tebligat çıkarıldığı ve anılan tebligatın 07.06.2022 tarihinde başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği, yapılan tebligatta şekil eksikliklerinin tebligatın ulaşmasından itibaren yasal başvuru süresi olan on günlük süre içerisinde giderilmesi durumunda esasın incelenmesine geçileceğinin belirtildiği, ayrıca anılan şekil eksikliklerinin tebligatla verilen sürenin sonuna kadar Kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandığı anlaşılmıştır.

 

Ancak şekil eksikliklerine ilişkin yapılan tebligatın, başvuru sahibi vekiline tebliğ edildiği 07.06.2022 tarihini takip eden 10 günlük süre içerisinde 17.06.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar söz konusu şekil eksikliklerinin giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”