Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEK GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİ HK.

Karar No : 2017/3245

Karar Tarihi : 28.12.2017

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5

Ankara 11. İdare Mahkemesi
28.12.2017 tarih ve E:2017/3245, K:2017/3840

…Uyuşmazlıkta, ihale komisyonunca 16.08.2017 tarihinde düzenlenen “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlar”a ilişkin tutanakta 16.08.2017 tarihinde başvuruya konu ihalenin yaklaşık maliyetinin açıklandığı, davacı şirketin, idarece tespit edilen yaklaşık maliyet tutarını ihalenin yapıldığı 16.08.2017 tarihinde öğrendiğinin kabul edilmesi gerektiği, 4734 sayılı Kanun 54 ve 55’inci maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 16.08.2017 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 22.09.2017 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54. Maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince yaklaşık maliyete ilişkin iddianın süre yönünden reddi gerektiği belirtilmiş ise de, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı tarihin, ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliği edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiğinden, kendisine ihale komisyonu kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren davacı tarafından süresi içinde şikayet başvurusunun yapılması karşısında, davacının şikayet ve itirazen şikayet başvurusunun süresinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlem de bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmadığı,

…ihalenin açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, ihalede sunulan tekliflerin ihale dokümanı çerçevesinde ihale komisyonu tarafından değerlendirildiği, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin ihale komisyonu kararında yer aldığı, ihalede yeterliği sağlayan isteklinin ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ihale komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda ihalede tek geçerli teklif bulunmakla birlikte ihalenin tek geçerli teklifi sunan isteklinin uhdesinde bırakıldığı, tek geçerli teklif bulunmasının tek başına ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği gerekçesiyle davacı şirketin itirazının reddedildiği görülmekle birlikte, ihalelerde rekabet ve açıklık ilkesinin vazgeçilmez unsur olduğu, 4734 sayılı Kanunda idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğunun belirtildiği, Kanundaki düzenlemelere göre, hangi usulle yapılırsa yapılsın her ihalenin, idare lehine en avantajlı koşullarda sonuçlandırılabilmesi için rekabetin sağlanmasının zorunlu olduğunun açık olduğu, başka bir anlatımla ihalenin idare lehine en elverişli koşullarda sonuçlandırılabilmesi için en yüksek seviyede rekabet ortamının gerçekleşmesinin idarece sağlanması gerektiği, bu nedenle tek geçerli teklif bulunmasının ve geçerli teklif sunan isteklinin uhdesinde ihale bırakılmasının rekabet şartlarına ve kamu yararına aykırı olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.