Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK GÖRÜŞLERİN SOMUT VERİLERE DAYANMASI HK.

KARAR: ALINAN TEKNİK GÖRÜŞLERİN KARAR VERMEYE ESAS TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE SOMUT VERİLERE DAYANILARAK HAZIRLANMASI GEREKİR.

KARAR NO : 2015/876

KARAR TARİHİ : 04.06.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 56

(Ankara 7. İdare Mahkemesi)

Kamu İhale Kurulu dava konusu kararında; bir yandan akademik kuruluştan alınan teknik görüşle idarenin cevabında belirttiği 5 numaralı değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin yerinde olduğunun anlaşıldığını belirtmiş, bir yandan da ‘görüşte 5. iddiaya yönelik ifadelerin idarenin söz konusu değerlendirmesinin haklılığını açıkça ortaya koymadığı, isteklinin teklifinde söz konusu husus yönünden aykırılık bulunduğunun açıkça tespit edilmediği, diğer taraftan her özelliğin kataloglardan sağlanmasının da beklenemeyeceğinin anlaşıldığı gerekçeleriyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varmıştır.

İdarenin şikayetçi şirketin teklifinin değerlendirmeye alınmaması işlemine yönelik gerekçelerden dördünün yerinde bulunmaması diğer bir gerekçenin de yerinde olmayacağı anlamına gelmeyecektir. Öte yandan; teknik görüşte Cafs ile ilgili şematik çizimler üzerinden yapılan incelemede iki hatta da 1” (inç) oransal akış valfleri bulunduğu, bu valflerin kapasitelerinin 200 lt/dk olduğu iddiasının yerinde olduğu belirtilmiş ve firmanın teklif dosyasında, idareye ve Kamu İhale Kurumu’na yaptığı başvurularda B ve C çıkışlarındaki su debileriyle ilgili bir veriye rastlanmadığı ifade edilmiştir.

Bu haliyle, şikayetçi firmanın teklif dosyasında sunduğu çizimlere dayalı bulunan teknik görüşteki tespitlere itibar edilmesi veya bu çizimlere dayalı olarak teknik şartnamedeki B çıkışının en az 800 lt/dk su çıkışını sağlayıp sağlayamayacağı hususunun kesinleştirilmesi gerekirken, görüşte yer alan “haklı olduğu/haklı olabileceği” ifadesine dayanılarak alınan teknik görüşün ‘idarenin söz konusu değerlendirmesinin haklılığını açıkça ortaya koymadığı, isteklinin teklifinde söz konusu husus yönünden aykırılık bulunduğunun açıkça tespit edilmediği, diğer taraftan her özelliğin kataloglardan sağlanmasının beklenemeyeceği’ gerekçeleriyle ‘başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi” yolunda verilen dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.