Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN DÜZENLEMELER HK.

KARAR: TEKNİK ŞARTNAMEDE ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRILMASINA İMKAN VERMEYEN DÜZENLEMELERE YER VERİLMESİ İSTİSNALARI OLMAKLA BİRLİKTE HUKUKA UYGUN DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2014/1148

KARAR TARİHİ : 16.09.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4857

İLGİLİ MADDE NO : 30

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

…Davacı şirketin 3.iddiası olan, Teknik şartnamenin 8. maddesinde yer alan özürlü personel çalıştırılmasına imkân vermeyen düzenlemenin İş Kanununun 30. maddesine aykırı olduğu ile 4.iddiası olan Teknik şartnamenin 10. maddesinde yer alan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılmasına imkan vermeyen düzenlemenin aykırı olduğu iddiası beraber değerlendirildiğinde;

Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin Teknik şartnamenin ‘Genel hükümler’ başlıklı 8’inci maddesinde … Çalıştırılacak personel, kanunda öngörülen yaşlardan küçük ya da büyük olmayacaktır. Ayrıca, bu yaş kategorisindeki işçilerin iş görme güçlerini herhangi bir şekilde kaybetmemiş olmaları gereklidir…’ ‘Personel özellikleri’ başlıklı 10’uncu maddesinde ‘…Elemanlarda aranan vasıflar: Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti su istimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak…’ düzenlenmesi yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun ‘Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu’ başlıklı 30. maddesi, ihale üzerinde kalan yükleniciye engelli, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırılması hususunda yükümlülük getirmekte olup idarelerce yapılacak hizmet alımı ihalelerinde bu yasal düzenleme esas alınarak idari ve teknik şartnamelerin düzenlemesi gerekmektedir. Bu durumun istisnası olarak, ancak yapılacak işin niteliği itibariyle bu kapsamda olan kişilerin istihdamı uygun olmaması durumunda, ihale dokümanında, bu durumun açıklaması yapılarak 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında bulunan kişilerin istisna tutulmasına imkân verilebilir. Örneğin, güvenlik hizmeti alımına işi ihalelerinde olabileceği gibi.

Uyuşmazlık konusu ihalenin ise; ‘Genel Sekreterlik ve Bağlı Sağlık Tesislerinin Veri Hazırlama ve Tıbbi Sekreterlik’ işi olduğu ve 914 personel çalıştırılmasının öngörüldüğü beraber değerlendirildiğinde, yapılacak işin, 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesindeki yükümlülüğün yerine getirilmesine engel nitelikte olmadığı, teknik şartnamenin bu haliyle yükleniciye ihale konusu işten dolayı fazladan 27 personel daha çalıştırma yada idari para cezasıyla cezalandırılması yükümlülüğü getireceğinden, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 8. ve 10. maddeleri hukuka aykırı olup davacı şirketin 3. ve 4. iddialarının reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…