Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLER HK.

KARAR: İDARELER İHALELERDE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİFİ BELİRLEMEK VE YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ TEKLİFLERİ KABUL ETMEK VEYA REDDETMEK HUSUSLARINDA TAKDİR YETKİSİNE SAHİPTİR

KARAR TARİHİ: 23.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-286

“… Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde, isteklilerin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihale komisyonunun, yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ise ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, öte yandan yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu açıklanmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu; “Yaklaşık maliyet” başlıklı 9’uncu maddesinde mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetin belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği hüküm altındadır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde; başvuru sahibi istekli T..A…Ltd. Şti.nin itirazen şikâyete konu ihalenin birinci kısmı için 18.223.180,00 TL teklif ettiği tespit edilmiştir.

İtirazen şikâyete konu ihalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin 15.507.377,90 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin söz konusu kısma teklif bedelin ilgili kısmın yaklaşık maliyetinden yüksek olduğu (18.223.180,00 TL > 15.507.377,90 TL) ve bu durumun 22.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararında belirtildiği, idarelerin ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirlemek ve yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifleri kabul etmek veya reddetmek hususlarında takdir yetkisine sahip olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”