Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEN BELGELER HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEN BELGELERİN İSTEKLİLERCE TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-244

“İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7’nci maddesinin (h) bendinde isteklilerin ihale konusu iş kapsamında teklif edilen yazılım ürünlerinin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi, Aktif DHBYS, Aktif PACS, Aktif KMBYS, Aktif İYBS ve Aktif KDS Listeleri’nin güncel halinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu listelerin, isteklilerce karşılanması gereken yeterlik kriteri olarak belirlendiği, söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

S… Ltd Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki “kts.saglik.gov.tr” portalından alınmış DHBYS, PACS/RIS, KMBYS, İYBS ve KMS üreticisi olunduğuna ilişkin yetki belgelerinin sunulduğu, yetki belgelerinin düzenlenme-geçerlilik tarihlerinin 30.11.2021/15.12.2021 olduğu görülmüştür. Ancak anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında Aktif HBYS, Aktif PACS/RIS, Aktif LBYS, Aktif DS ve Aktif KMBYS Listelerinin sunulmadığı, anılan isteklinin teklifi kapsamında yer alan “Sunulmayacak Belgeler Tablosunda” da söz konusu listelere ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinin h bendinde isteklilerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemine kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı, Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen listeleri teklif dosyalarında sunmaları gerektiği ve ihale dokümanının mevcut haliyle kesinleştiği anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli S… Ltd.Şti. tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda “sunulan belgeler üzerinde aktif listede bulunduğuna dair doğrulama kodu yer almakta olup, ilgili kod ile Kayıt Tescil Sistemi web adresi üzerinden doğrulama yapılabilmektedir…” belirtilmişse de yukarıda yer verilen İdari Şartname’nin 7.7.1.2’nci maddesine göre “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda gerekli belgelere yer verilmesi şartıyla söz konusu belgelerin teklif kapsamında sunulmayacağı ve EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişebilen bilgi ve belgeler esas alınarak değerlendirme yapılacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan S… Ltd. Şti. tarafından aktif listelerin sunulmadığı, “Sunulmayacak Belgeler Tablosu”nda bu hususa ilişkin herhangi bir bilginin de yer almadığı, öte yandan ihale dokümanında aktif listelerin yeterlik kriteri olarak belirlendiği, söz konusu listeleri sunmayan isteklilerin istenilen yeterlik kriterini tevsik edemediği anlaşılmış olup, başvuru sahibi M… Ltd. Şti.nin iddiası yerinde görülmüştür.”