Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEN BELGELER HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENEN VE TEKLİF DOSYASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER BİLGİ EKSİKLİĞİ KAPSAMINDA TAMAMLATILAMAZ

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-195

“İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinin 8’inci bendine göre, istekliler tarafından Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin sunulmasının istenildiği, ancak bu belgenin orijinal dokümanları ile uyumlu olmaması halinde isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağının düzenlendiği görülmüştür. Dolayısıyla isteklilerin teklif ettikleri cihazların Teknik Şartname’ye uygunluğunun ve bu kapsamdaki yeterlik değerlendirmesinin teklif edilen cihaza ait orijinal dokümanlar üzerinden yapılacağı anlaşılmış olup cihaz üreticisinin internet sitesinden temin edilen katalog üzerinden Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesinin yapılmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır. Aynı zamanda, yeterlik kriteri olarak belirlenen ve teklif dosyası kapsamında sunulması gereken belgelerin bilgi eksikliği kapsamında da olmayacağı ve bu belgelerin tamamlatılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi isteklinin katalogda yer almayan bilgilerin idare tarafından bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılabileceğine ilişkin iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”