Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLAR HK.

KARAR: İHALE KAPSAMINDA YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLARA İLİŞKİN YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNE ESAS OLMAK ÜZERE BELGE SUNULMASI BEKLENEMEZ

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UM.I-810

“… ihale dokümanı düzenlemelerinden; İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede, İdari Şartname’nin 7’nci maddesi ile söz konusu Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulması gereken herhangi bir belgenin belirlenmediği anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde, üretici ve ithalatçı firmanın yetkili teknik servislerinin sahip olması istenilen TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüş olup, söz konusu maddede sayılması gereken belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmış ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”