Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLAR HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEYEN HUSUSLARA İLİŞKİN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİNE ESAS OLMAK ÜZERE İSTEKLİLERDEN BELGE İSTENMESİ VE BUNLARIN İDARECE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-649

“Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesi incelendiğinde; İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlendiği, anılan Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki diğer maddeleri veya Teknik Şartname’de düzenlenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulması gereken belgeler var ise bunların İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça belirtilmesi gerektiği, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde başvuru sahibinin iddiasına konu ettiği A1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği ve bu belgeye ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda ayrı bir satır açılmadığı, anılan Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin tekliflerin değerlendirmesine esas olmak üzere isteklilerden belge sunulmasının ve bunların idarece değerlendirilmesinin yapılamayacağı, bunun yanı sıra, idare tarafından sözleşmenin yürütülmesi aşamasında başvuruya konu edilen belgeye ilişkin değerlendirme yapılmasında herhangi bir engel bulunmadığı anlaşıldığından; başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”