Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN HAK KAYBINA UĞRAMASI HK.

KARAR: İDARENİN BELİRTTİĞİ USULE GÖRE BAŞVURU YOLUNA GİDEN İSTEKLİNİN BU SEBEPLE HAK KAYBINA UĞRAMASI HUKUKA AYKIRIDIR.

KARAR NO : 2015/2174

KARAR TARİHİ : 15.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Ankara 16. İdare Mahkemesi)

…Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ihaleye ilişkin olarak C.G. isimli isteklinin şikâyet başvurusu üzerine idarece yapılan inceleme neticesinde, C.G.’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, davacının teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğuna ilişkin 12.06.2015 tarihli düzeltici işlem karan alındığı, bu kararın 22.06.2015 tarihinde başvuru sahibi davacıya bildirildiği, 12.06.2015 tarih ve 2 nolu ihale komisyon kararının bildirildiği bu yazıda, “Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu kararın bildiriminden itibaren 10 gün içinde idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir ifadelerine yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; ihaleye katılan başka bir isteklinin şikâyet başvurusu üzerine ihaleyi yapan idare tarafından alman düzeltici işlem kararı sonrasında, kesinleşen ihale kararının bildirimine ilişkin EKAP duyurusunda, davacının menfaatini etkileyen bu işleme karşı İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda hükmüne yer verilen 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kamu İhale Kurumu’na yapacağının bildirilmediği, dolayısıyla ihaleyi yapan yönlendirilerek Anayasa’nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediği anlaşıldığından, davacı tarafından yapılan itirâzen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu Kurul kararının uygulanması halinde, ihale işlemlerine devam edileceğinden, davacı açısından telafisi güç zararların ortaya çıkacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına,…