Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

YETERLİK KRİTERİ BELGE HK.

KARAR: YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMEMİŞ BİR BELGENİN TEKLİF DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA İSTENİLMESİ VE BU BELGENİN SUNULMAMASI NEDENİYLE BAŞVURU SAHİBİNİN İDARECE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-461

“İhale dokümanında ve ilanında yeterlik kriterleri arasında Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi sunulması yönünde düzenleme yapılmadığı tespit edilmiş olup, idarece teklif değerlendirmesinin kesinleşmiş ihale dokümanı düzenlemelerine göre yapılması gerekmekte iken, yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi’nin teklif değerlendirme aşamasında istenilmesinde ve bu belgenin sunulmaması nedeniyle başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İncelenen ihalede Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi’nin ihale aşamasında yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.